Symbol

Ett gyllene kors med en röd ros i mitten där korset representerar den mänskliga kroppen och rosen symboliserar människosjälens utveckling.

Kännetecken

Filosofisk, initiatorisk och traditionell, icke-religiös och opolitisk global rörelse, öppen för såväl män som kvinnor, oberoende av etnicitet, religion eller social status.

Motto

”Största möjliga tolerans inom största möjliga frihet.”

Ändamål

Att vidareföra de filosofiska kunskaper som Rosenkorsare genom århundradena har förmedlat, läror som hänför sig till mysterierna i universum, naturen och i människor själva.

Medlemsantal

I hela världen cirka 250 000.

Traditionens ursprung

Rosenkors-traditionen går tillbaka till mysterieskolorna i Egypten under den artonde dynastin, runt 1500 f.v.t. I dessa skolor, vars existens numera erkänns av de flesta historiker och egyptologer, samlades Invigda för att studera skapelsens mysterier, därav ordet ”mystik”, som bokstavligen betyder ”studium av mysterierna”.

Över tid, gav dessa studier upphov till en gnosis eller kunskap som sedan överfördes till antikens Grekland, Romarriket, medeltidens Europa, för att slutligen bli samlad av Rosenkorsare under sextonhundratalet.

Historiskt ursprung

Ur ett rent historiskt perspektiv, lämnade Rosenkorsarna sin anonymitet 1623 när de gjorde sig kända i Frankrike genom ett anslag som visades på gatorna i Paris: ”Vi, ombud för Rose-Croix’ Högsta Kollegium, gör synligt och osynligt besök…” Några år tidigare, hade de publicerat tre Manifest avsedda för den tidens lärda: ”Fama Fraternitatis” (1614), ”Confessio Fraternitatis” (1615) och ”Christian Rosenkreutz alkemiska bröllop” (1616).

I mars 2001, publicerade A.M.O.R.C. ett fjärde manifest: ”Positio Fraternitatis Rosae Crucis” följt av ett annat 2014, ”Appellatio Fraternitatis Rosae Crucis”. Under 1700-talet, fanns det ett nära samband mellan Rosenkorsare och Frimurarna, men de två organisationerna är nu helt oberoende av varandra. Sedan början av nittonhundratalet, har A.M.O.R.C. sponsrat den Traditionella Martinist-Orden, en rörelse som är grundad på tankar av den franske filosofen Louis-Claude de Saint-Martin (1743-1803).

Återaktivering

År 1909 reste den amerikanske esoterikern Harvey Spencer Lewis (1883-1939), som i flera år varit intresserad av Rosenkors-traditionen, till Toulouse, Frankrike, för att möta Frankrikes Rosenkorare. Orden där var då praktiskt taget helt inaktiv. De franska Rosenkorsarna invigde honom och anförtrodde honom uppdraget att återaktivera Orden i USA, så att den kunde återinföras i Europa när omständigheterna blev mer gynnsamma (det första världskriget skymtade redan vid horisonten). Harvey Spencer Lewis fullgjorde detta uppdrag och gav Orden namnet ”Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis” (Den antika och mystiska Orden av Rosenkorset), för att markera dess historiska och traditionella ursprung. Efter andra världskriget introducerades A.M.O.R.C. gradvis över hela världen.

Nuvarande uppbyggnad

A.M.O.R.C. har numera medlemmar över hela världen. Orden består av ett flertal jurisdiktioner, där var och en omfattar alla länder med samma språk, oberoende av gränser. Det finns således jurisdiktioner för t.ex. följande språk; skandinaviska, finska, tyska, engelska, spanska, franska, italienska, grekiska, ryska, japanska, osv. Huvudkontoret för varje jurisdiktion kallas traditionellt ”Storloge” och leds av en Stormästare som väljs eller omväljs för en femårsperiod. I sin helhet leds Orden av ett Högsta Råd. Det senare består av Stormästare från alla jurisdiktioner och leds av en Imperator, som också väljs eller omväljs för en period om fem år. (Ordet ”Imperator”, som användes redan på 1700-talet, kommer från den latinska frasen ”Imperare sibi”, som betyder ”den som mästrar sig själv”).

Kunskapsförmedling

Fram till 1909 var Rosenkors-Ordens undervisning endast muntlig och meddelades på platser som hölls hemliga. Det är därför Orden en gång betraktades som ett hemligt sällskap. Sedan dess är undervisningen skriftlig i form av monografier, som varje månad skickas till medlemmar, eller som medlemmar kan ta del av på Internet. Undervisningen är uppdelad i tolv grader, som ägnas åt studier av stora filosofiska eller mystiska frågor – gudomlighetens natur, universums uppkomst, materiens uppbyggnad, begreppen tid och rum, livslagarna, evolutionens mål, den mänskliga själen och dess attribut, faser av medvetande, psykiska fenomen, dödens mysterier, livet efter detta och reinkarnation, traditionell symbolik, etc. Monografierna innehåller också ett antal övningar som ägnas åt att lära ut några av mystikens grundläggande tekniker – t.ex. avslappning, koncentration, mentalt skapande, meditation, andlig alkemi...

Medlemsmöten

Utöver de skriftliga lektioner Rosenkorsare studerar hemma, kan de som så önskar, träffas i loger och delta i grupparbeten. Syftet med dessa möten är, att tillåta alla att fritt utbyta tankar om kulturella och filosofiska ämnen. Det är också i logerna som Rosenkors-invigningar äger rum. Invigningarna är inte obligatoriska, men rekommenderas på grund av deras andliga betydelse. Observera också att A.M.O.R.C. håller regelbundna kongresser, där Ordens medlemmar har möjlighet att delta i t.ex. regionala, nationella, internationella eller globala sammankomster. Oberoende av omfattning ger dessa sammankomster möjlighet till mystika och vänskapliga aktiviteter.

Berömda personer

Under gångna århundraden har många kända personer varit medlemmar i Rosenkors-Orden, eller i nära kontakt med Orden. Bland dem finns Paracelsus (1493-1541), Francis Bacon (1561-1626), Michael Maier (1568-1622), Robert Fludd (1574-1637), Jacob Böhme (1575-1624), Comenius (1592-1670), René Descartes (1596-1650), Elias Ashmole (1617-1692), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-1727), Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), greven av Saint-Germain (1696?-1784), Cagliostro (1743-1795), Michael Faraday (1791-1867), Joséphin Péladan (1858-1918), Claude Debussy (1862-1918), Marie Corelli (1864-1924), Papus (1865-1916), Erik Satie (1866-1925), François Jollivet-Castelot (1868-1937), Nicolas Roerich (1874-1947), Edith Piaf (1915-1963), Yves Klein (1928-1962), osv. Även i vår tid finns inom A.M.O.R.C. tänkare, forskare och kända konstnärer, men de förblir vanligen anonyma.

Support the Order

Related Links

"Mysticism teaches cosmic laws and principles by which we are brought into closer consciousness of our divine power. The mystical experience of union with the One imposes upon the mystic a moral obligation — to use this knowledge for the welfare of others."
- Rosicrucian Manuscript