Sinbol

Enn lakrwa dore avek enn roz rouz dan so sant, lakrwa-la li pe reprezant lekor enn zom  e  roz- la li pe sinboliz so nam ki pe evolie.

Natir

Enn mouvman filozofik, inisiatik, e tradisionel mondial, ki pa religie e ki pa politik, ki ouver pou tou bann zom e pou tou ban fam, san distinksion so ras, so relizion e so pozision sosial.

Deviz

« Enn pli larz tolerans dan enn pli strik indepandans. »

Bit

Perpetie bann ansegnman filosofik qui bann Rose-Croix finn transmet atraver bann siek. Sa bann ansegnman-la pe raport lor ban mister de liniver, lor lanatir, e lor zom li mem.

Kantitie bann mamb

Environ 250 000 mamb dan lemond.

Orizin tradisionel

Tradision rozikrisienn pe remont dan bann lecol de ‘mister’ dan Lezip ansien, pendan dizwitiem  dinasti ver lane 1500 avan ler Kretienn. Se dan sa bann lecol-la, ki finn rekonet par la plipar bann istorien e bann eziptolog, e bann initie ti ki pe reini pou etidier lor mister la Kreation. Seki finn donne lerla lemo «mistisism», kivedir literalman ; «etid lor bann mister».

Avek letan, sa bann letid-la finn donn nessans enn konesans ki finn transmet answit dan la Gress antik, lanpir romin, lerop moyen naz, pou li finn rekeyi finalman par bann ‘Rose-Croix’ disetiem siek.

Orizin istorik

Lor plan pirman istorik, se dan  lane 1623 ki bann ‘Rose-Croix’ finn sorti dan zot lanonima e zot finn fer zot mem kone an Frans par enn lafis ki finn plakarde dan bann lari Paris : «Nou depite kolez prinsipal bann ‘Rose-Croix’, nou fer enn sezour visib e invisib dan sa lavil-la». Dépi kelke zane oparavan, zot finn piblie trwa Manifes destine pou bann penser sa lepok-la : «La Fama Fraternitatis» (1614) , «La Confessio Fraternitatis» (1615) ek bann «Noces Chymiques de Christian Rozenkreutz» (1616).

An mars 2001, L’A.M.O.R.C finn piblie enn katriemm Manifes : «La Positio Fraternatitatis Rosae Crucis» ki finn swivi par enn lot an 2014 : «Appelatio Fraternitatis Rosae Crucis», Dan disetiem siek, ti exis enn lien etroi ant bann ‘Rose-Croix’ e bann ‘Franc-Maçonnerie’, me tou le de organizasion ti totalman independan. Depi ledebi vintiem siek , L’A.M.O.R.C pe parenn ‘L’Ordre Martiniste Traditionel’, enn mouvman ki pe remont ziska ‘Louis Claude de Saint Martin’ ( 1743-1803), ki ti enn filosof franse.

Resurzans

An 1909, Harvey Spencer Lewis (1883-1939) ki ti enn esotoris amerikin ki ti interesse li depi plisier lane lor rosikrisianism, li finn al Toulouz pou rankont bann Rose-Croix la Frans, kot L’Ord ti pratikman an someil. Zot finn initie li e zot finn konfie li enn mision pou reaktiv li dan Letazini, pou ensuit kapav reintrodir li dan Lerop kan tou bann sirkonstans pou pli favorab (Fantom premie Ger mondial tipe profile deza) Harvey Spencer Lewis ti finn akit li dan sa mision-la e li finn donn l’Ord enn nom. «Antiquus Mysticusque Ordo Rosae Crucis» (Ansien e Mistik Ord Rose-Croix) pou  met li an evidans ar so orizin istorik e tradisionel. Apre Deziem Ger mondial, L’AMORC finn rayone progresivman dan lemond antie.

Striktir Aktiel

L’A.M.O.R.C li kouver aktielman lemond entier, li compran plisiers ziridiksion, sakenn couver a traver bann frontier bann pei ki ena enn mem langaz. Li exis insi enn ziridiktion dan langaz angle, alman, franse, espagnol, grek, rus, skandinav, zapone, etc. Sak ziridiktion ena enn siez ki dezigne tradisionelman par nom «Gran Loz» ki dirize par enn Gran Met ki finn eli pou enn manda de sink an renouvab, Dan so lansamb, L’Ord-la li supervize par enn Gran Konseil Siprem ki compose debann Gran Met de tou bann Ziridiktion ki fin plase sou presidans Imperator, ki li aussi eli egalman pour enn manda de sink an renouvab. (Sa term «Imperator» qui ti employe dan dizwitiem siek, li sorti dan enn lexpresion latin «Imperare sibi» ki sinifie «Met de swa mem».)

Bann Ansegnman

Ziska 1909 , bann ansegnman rozikrisien ti transmet par labous a zorey, dan bann lie ki ti gard secre . Se pourkwa l’Ord ti pe konsidere otrefwa Kom en societe secre. Depi sa letan-la, finn met bann ekrits dan enn form monografi e ki finn adres sak mwa ar tou bann mamb ou bien swa par ‘internet’ si zot enan akse ar li. Letid-la li echelonn lors douz degre , sakenn li konsakre ar letid bann tem filosofik ou mistik mazer : lanatir divinn, lorizinn de liniver, striktir la matier , bann konsep le tan e lespas, bann lalwa lor la vie ,le bit levolution, nam humin, ek so bann atribi,bann faz la consians, bann fenomen sisique, lor mister la mor, ek laprevi ek la reinkarnation, lor sinbolism tradisionel…, Zot komport egalman kantite experians ki konsakre ar laprantisaz bann teknik  fondamantal lor matier misticism, relaxsasion, konsantrasion, kreasion mantal, meditasion, alsimi spiritiel……

Bann Renion fraternel

Paralelman ar bann ransegnman ekri kot zot etidie kot zot mem, bann rozikrisien ki swet li zot capav zwenn dan bann loz pou enn travay kolektif. Bit sa bann reinion-la, li permet sakenn esanz libreman lor bann size kiltirel e filosofik. Capav ousi dan sa bann lie-la transmet bann inisiasion rozikrisienn ki pa obligatwar me li konseille akoz so lintere spiritiel. Nou precise egalman ki L’A.M.O.R.C tini regilierman bann convension, pendan lekel bann mamb capav rencont zot lors enn plan rezional, nasional, internasional ou mondial. Ninport ki so lampler, zot tou servi dan kad aktivite mistik e fraternel. 

Bann Personaz Celeb

(Dan bann siek  ki finn passe, bann personaz celeb ki ti mamb ‘l’Ord Rose-Croix’’ ou ki ti ena kontak avek li .Parmi zot ti ena : Paracelse (1493-1541), Francis Bacon (1561-1626), Michael Maier (1568-1622), Robert Fludd (1574-1637), Jacob Boehme (1575-1624), Comenius (1592-1670), René Descartes(1596-1650), Elias Ashmole (1617-1692), Baruch Spinoza (1632-1677), Isaac Newton (1642-1727),Wilhelm Leibniz (1646-1716), Benjamin Franklin (1706-1790), le comte de Saint-Germain(1696?-1784), Cagliostro (1743-1795), Michel Faraday (1791-1867), Joséphin Péladan (1858-1918),Claude Debussy (1862-1918), Marie Corelli (1864-1924), Papus (1865-1916), Érik Satie (1866-1925),François Jollivet-Castelot (1868-1937), Nicolas Roerich (1874-1947), Édith Piaf (1915-1963),Yves Klein (1928-1962), etc. (Azordi zour, L’A.M.O.R.C ena touzour bann panser, bann siantifik, ek bann artis renome, me an zeneral zot gard zot lanonima.)

Support the Order

Related Links

"Mysticism teaches cosmic laws and principles by which we are brought into closer consciousness of our divine power. The mystical experience of union with the One imposes upon the mystic a moral obligation — to use this knowledge for the welfare of others."
- Rosicrucian Manuscript